Pääsuunnittelijan tehtävät

Rakennushankkeessa pääsuunnittelija on kuten toimitusjohtaja yritysmaailmassa.

Auttaa rakennusluvan hakemisessa:

  - rakennuslupahakemuslomake
  - rakennushankeilmoitus (RH-lomakkeet 1-4, toimenpiteen mukaan)
  - selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta br> - rakennuspaikan sijainnin osoittava karttaote
  - maaperäselvitys
  - asemapiirros
  - pääpiirustukset
  - rakennusoikeuslaskelma
  - lämpötaloudellinen selvitys
  - sähkölaitoksen lausunto
  - kunnallistekninen ilmoitus
  - tieliittymälupa
  - selvitys naapurin kuulemisesta
  - energialaskelma ja -todistus

Pääsuunnittelijan yleiset tehtävät:

- Hankkii suunnittelua varten tarvittavat lähtötiedot
- Varmistaa suunnitelmien kattavuus
- Huolehtii kaikkien suunnitelmien teettämisestä
- Vastaa suunnittelunkokonaisuudesta ja eri suunnitelmien yhteensopivuudesta
- Varmistaa, että suunnitelmat ovat sisällöltään ja laadultaan asetettujen vaatimusten mukaisia
- Huolehtia tarpeellisten muutosten teettämisestä, jos suunnitelmien yhteensopivuus edellyttää sitä
- Vastata suunnittelun yleisestä laadusta, mihin kuuluu suunnitteluunosallistuvien erikoissuunnittelijoiden valvonta
- Huolehtia, että suunitteluun kytketään riittävästi kunkin erityisalan asiantuntemusta
- Tarkistaa suunnittelijoiden pätevyys ja tiedottaa rakennusvalvonnalle, jos tässä suhteessa esiintyy ongelmia
- Tarvittaessa alistaa kysymys toisen suunnittelijan pätevyydestä rakennusvalvonnalle
- Vaatii tarvittaessa puuttuvat suunnitelmat
- Varmistaa että seuraavat rakennepiirustukset toimitetaan rakennusvalvontaan:

  - kantavat pysty- ja vaakarakenteet,
  - lämpö-, kosteus- ja vesieristykset,
  - rakennusaineiden, -osien ja -tarvikkeiden lujuusarvot,
  - rakenteiden kuormat
  - sallitut pohjapaineet ja paalukuormat liitteenä pohjatutkimus perustamistapalausuntoineen.

- Osallistuu aloituskokoukseen
- Varmistaa hankkeen asemakaavan mukaisuus
- Huolehtii rakennuslupaehtojen noudattamisesta
- Vastaa siitä, että rakennus on oikealla paikalla
- Huolehtii, ettei pääsuunnittelijalle sälytetä sellaisia tehtäviä, jotka eivät kuulu hänen ammattialaansa
- Varmistaa paloturvallisuusasiat, esim. Huolehtia tarvittavista osastoinneista, uloskäytävistä ja muista vastaavista paloturvallisuuteen kuuluvista asioista.
- Huolehtii siitä, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöissä ei ole ristiriitaisuuksia